Algemene voorwaarden Bold Tenders BV

1. Definities

1.1 Wij zijn de specialisten van Bold Tenders. Wij schrijven en geven vorm aan jouw EMVI- en BPKV-plannen. We ontkomen er helaas niet aan om een aantal belangrijke zaken op te nemen in de algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar onszelf als “Bold Tenders” of naar “we/wij/ons/onze”.

1.2 Jij bent onze opdrachtgever voor wie graag plannen schrijven en ontwerpen. Of je natuurlijke persoon of een rechtspersoon bent, maakt voor ons niet uit. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar jou met “je/jij/jouw”.

1.3 We houden van een duidelijke manier van samenwerken. Daarom leggen wij afspraken met jou vast in een overeenkomst van opdracht (hierna “overeenkomst”). Daarmee bedoelen wij iedere overeenkomst waarbij wij van “Bold Tenders” diensten aan jou verlenen. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van de overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.

1.4 Onder opdracht verstaan wij de opdracht die jij aan ons verleent om werkzaamheden voor jou uit te voeren. 

2. Wanneer zijn onze algemene voorwaarden van toepassing?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten. Met overeenkomsten bedoelen we ook een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst. In deze laatste gevallen heb je onze algemene voorwaarden al ontvangen en word je geacht al met deze algemene voorwaarden bekend te zijn.

2.2 Als wij incidenteel zijn afgeweken van de algemene voorwaarden dan geldt dat alleen voor dat specifieke geval.

2.3 Ook met betrekking tot de algemene voorwaarden houden wij van duidelijk. Daarom zijn alleen onze algemene voorwaarden van toepassing en niet ook die van jou. Jouw (algemene) voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die je met ons sluit.

2.4 Mochten onze algemene voorwaarden nog duidelijker kunnen dan hebben wij altijd het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Wij berichten je dan tevoren over de wijziging dan wel aanvulling. Ga je niet akkoord met de wijziging(en), dan heb je het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. In dat geval betaal jij ons voor de op dat moment verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de opzegging. Wij sturen je daarvoor een factuur.

2.5 Als een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden worden vernietigd, dan komen we een nieuwe bepaling overeen die hetzelfde doel en dezelfde strekking heeft als de originele bepaling. De rest van de algemene voorwaarden blijft van kracht.

3. Onze offertes

3.1 Onze offertes zijn 7 kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij wij in de offerte een andere duur noemen.

3.2 Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de informatie die je aan ons verstrekt. Hoe completer jouw informatie, hoe helderder – en scherper- onze offerte. Als achteraf blijkt dat onze offerte is gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen.

3.3 De genoemde termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst in de offerte zijn altijd indicatief. Zodra duidelijk wordt dat de overeenkomst niet in de genoemde termijn kan worden gerealiseerd, nemen we meteen contact met jou op en spreken we een nieuwe termijn af die voor ons beiden haalbaar en acceptabel is. Overschrijding van de termijnen in de offerte geven daarom geen recht op opzegging, ontbinding of schadevergoeding. 

3.4 De offerte geldt enkel voor de overeenkomst waarvoor deze is opgesteld. Voor een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst stellen wij een nieuwe offerte op die wij aan jou ter aanvaarding voorleggen.

3.5 De overeenkomst van opdracht tussen ons komt tot stand zodra jij de offerte – via mail of post- accepteert.

4. Wat brengen wij jou in rekening?

4.1 Wij voeren de werkzaamheden uit in regie of tegen een vaste opdrachtsom. In onze factuur staat dan ook ofwel het overeengekomen uurtarief en daadwerkelijk bestede uren of de overeengekomen opdrachtsom en de overeengekomen facturatietermijnen. 

4.2 Daarnaast factureren wij de kosten die wij in het kader van de overeenkomst hebben gemaakt zoals bijvoorbeeld; griffierechten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor de diensten van derden etc. Deze kosten vermelden wij in onze offerte.

4.3 Wij berekenen gemaakte reiskosten door via een vast tarief exclusief btw per kilometer. Deze kosten vermelden wij in onze offerte.

4.4 Wij hebben het recht onze (uur)tarieven aan te passen. Wij melden een eventuele wijziging van de (uur)tarieven vooraf aan jou. Ga je niet akkoord met de tariefswijziging, dan heb je het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. In dat geval brengen wij de verrichte werkzaamheden tot het moment van ontvangst van de opzegging bij jou in rekening en hanteren het eerder afgesproken tarief.

5. Hoe factureren wij?

5.1 Je ontvangt onze facturen per e-mail of per post.

5.2 Wij hanteren een betalingstermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum. 

5.3 Als je de factuur niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaalt, sturen wij jij je een ingebrekestelling. Betaal je de factuur ook niet binnen de termijn die in de ingebrekestelling staat, dan ben je in verzuim. 

5.4 Zodra je in verzuim bent, moeten wij kosten maken om de factuur te incasseren. Deze buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening. Wij baseren de hoogte van deze incassokosten op de staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Daarnaast brengen wij de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening over het volledige bedrag van de factuur.

5.5 Als je een klacht hebt over onze factuur, dan ontvangen wij deze klacht binnen 14 dagen na de factuurdatum per e-mail of per post.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Wij kunnen de overeenkomst alleen nakomen als wij tijdig jouw gegevens, documenten, materialen en/of informatie ontvangen. Wij bespreken met jou op welk moment en wat wij van jou nodig hebben. Los daarvan is het ook aan jou om zelf gegevens, documenten, materialen en/of informatie met ons te delen waarvan het voor jou duidelijk is dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan ons verstrekte gegevens en informatie. Uiteraard behandelen wij al jouw stukken en informatie als vertrouwelijke documenten. Wij delen nooit teksten met anderen.

6.2 Nadat wij de benodigde gegevens van jou hebben ontvangen, gaan we met plezier aan de slag en begint de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst hebben afgesproken, te lopen. Tot die tijd hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om eventuele daaruit voortvloeiende kosten bij jou in rekening te brengen.

6.3 Wij spannen ons in om de overeenkomst met jou met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Wij staan in voor de juistheid van ons plan maar niet voor het bereiken van het door jou beoogde resultaat.

6.4 Wij werken zorgvuldig en leveren de best mogelijke teksten. Jij controleert onze teksten op eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden. Hoeveel correctierondes er zijn, leggen we vast in onze overeenkomst. Correcties geef jij bij voorkeur in digitale vorm door. Bij grote aanpassingen kunnen wij extra kosten in rekening brengen.

6.5 We voeren de overeenkomst van alleen voor jou uit. Derden ontlenen aan onze overeenkomst en onze werkzaamheden geen rechten, onder welke naam of titel dan ook. 

6.6 Wil jij dat wij (bepaalde) werkzaamheden op een door jou aan te wijzen locatie uitvoeren, dan doen we dat graag maar dan zorg jij voor de beschikbare en noodzakelijke faciliteiten op die locatie.

7. Bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden

7.1 Mocht het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn dat wij derden inschakelen dan berichten wij je dit vooraf.

7.2 Ga je akkoord met het inschakelen van de derde dan hebben wij het recht om deze derde bij onze dienstverlening te betrekken. Namens jou aanvaarden wij in dat geval eventuele algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, van die derde(n). 

7.3 Ga je niet akkoord met het inschakelen van de derde, dan hebben wij het recht de overeenkomst op te zeggen. In dat geval betaal jij de verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de opzegging. Daarvoor sturen wij je een factuur.

8. Wat te doen bij vertraging in of onderbreking van de uitvoering van de overeenkomst?

8.1 Wij komen onze afspraken binnen de overeengekomen tijd na. Wordt de nakoming van onze overeenkomst – van onze kant of van jouw kant – toch vertraagd, dan berichten we elkaar binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na het intreden van de vertraging schriftelijk en geven we aan wat de reden van de vertraging is.

8.2 Binnen 7 kalenderdagen na de in het artikel 8.1. omschreven schriftelijke bericht overleggen wij over de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen wij daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. 

8.3 Wordt de nakoming van onze overeenkomst vertraagd of onderbroken en is dit ons niet toe te rekenen, dan vergoed jij de door ons gemaakte kosten, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de mededeling bedoeld in artikel 8.1. Ook vergoed jij onze schade die wij door de onderbreking en/of de vertraging lijden. Wij zullen onze schade zoveel mogelijk beperken.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Wij zijn alleen aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover de tekortkoming is toe te rekenen aan onze onzorgvuldigheid of grove nalatigheid bij het uitvoeren van de overeenkomst. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen aan jouw kant bijvoorbeeld wanneer de door jouw verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn of wanneer jij veranderingen aanbrengt in onze plannen of van deze plannen afwijkt. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

9.2 Als wij bij de nakoming van de overeenkomst gebruik hebben gemaakt van een derde, dan vrijwaar jij ons tegen alle aanspraken van derden in de nakoming van de overeenkomst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van onze kant.

10. Schadevergoeding

10.1 Wij beperken onze aansprakelijkheid tot directe schade. Onder directe schade valt nadrukkelijk niet: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en de kosten die bij normale uitvoering van de overeenkomst ook zouden zijn gemaakt.

10.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar op grond van onze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering vergoedt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat onze verzekeraar niet vergoedt. Als onze verzekeraar om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van maximaal de afgelopen drie maanden, voor zover die facturen betrekking hebben op de overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

10.3 Het recht op schadevergoeding ten opzichte van ons vervalt een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor wij aansprakelijk zijn. 

11. Einde van onze overeenkomst

11.1 Wij streven ernaar om onze overeenkomsten te eindigen met een plan dat aan jouw wensen voldoet en met de hoop op een langdurige samenwerking met jou. In andere gevallen spreken wij het volgende af.

11.2 Opzeggen van de overeenkomst mag mits wij en jij dat schriftelijk, gedagtekend en onder vermelding van één van de volgende gronden doen:
 • Toerekenbare tekortkoming;
 • Vertraging en onderbreking;
 • Overmacht;
 • Onvermogen;
 • Wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
 • Overlijden;
 • Eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden;
 • Wijziging van (uur)tarief;
 • Niet akkoord met het inschakelen van derden;
 • Arbeidsongeschiktheid van de persoon aan wie de uitvoering van de overeenkomst in het bijzonder is toevertrouwd.

11.3 Opzeggen van de overeenkomst zonder grond mag ook, maar dat heeft gevolgen voor de afrekening van de verrichte werkzaamheden en voor de rechten op ons plan. Wat de gevolgen zijn, lees je hierna in artikel 11.5. t/m 11.8.

11.4 Na de opzegging zijn wij samen verplicht om elkaars gerechtvaardigde belangen te respecteren. Dat betekent dat jij de door ons gemaakte kosten volgens het overeengekomen (uur)tarief naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment van opzeggen betaalt. Na betaling dragen wij het resultaat van ons werk tot dat moment aan jou over.

11.5 In de volgende gevallen betaal jij naast de door ons gemaakte kosten ook 10% van het resterende deel van het overeengekomen tarief:
 • Jij zegt op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2 te noemen;
 • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor jouw rekening komt;
 • Wij zeggen op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor jouw rekening komt.

11.6 In de volgende gevallen mag jij 10% in mindering brengen op de door ons gemaakte kosten:
 • Wij zeggen op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2.  te noemen;
 • Wij zeggen op met één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor onze rekening komt;
 • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor onze rekening komt.

11.7 In de volgende gevallen heb jij onze toestemming nodig om na het einde van de overeenkomst ons plan te gebruiken:
 • ​​​​Jij zegt op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. te noemen;
 • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor jouw rekening komt;
 • Wij zeggen op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor jouw rekening komt.

11.8 In de volgende gevallen mag jij ons plan na het einde van de overeenkomst zonder onze toestemming gebruiken:
 • ​​​​​Wij zeggen op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. te noemen;
 • Wij zeggen op met één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor onze rekening komt;
 • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11.2. die voor onze rekening komt.

11.9 Ontbinding van de tussen partijen gesloten opdracht is uitgesloten.

12. (Intellectuele) eigendomsrechten

12.1 Wij verstrekken ons plan binnen de overeengekomen tijd of zo snel mogelijk als er sprake was van vertraging of onderbreking. Nadat jij de overeengekomen prijs voor ons plan aan ons hebt betaald, dragen wij de eigendomsrechten op ons plan – waaronder afbeeldingen en modellen- aan jou over. 

12.2 Alleen jij mag het plan voor dit project gebruiken. 

12.3 Wij delen graag de successen van onze samenwerking met jou. Vandaar dat wij onze samenwerking en het resultaat van onze samenwerking graag openbaar delen met anderen. Door ondertekening van onze overeenkomst en jouw instemming met deze algemene voorwaarden geef jij toestemming om (de resultaten van) onze samenwerking openbaar te maken.

12.4 Na het voltooien van de overeenkomst hebben wij tegenover elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen.

13. Rechten op gebruik van ons plan

13.1 Na de overdracht van het eigendomsrecht behouden wij de rechten die ons gegeven zijn in de Auteurswet. Zo mogen wij ons verzetten tegen openbaarmaking van het plan zonder vermelding van iedere andere naam dan die van ons. Wij mogen ons verzetten tegen wijziging in het plan en tegen misvorming, verminking of andere aantasting van het plan als dat onze naam schaadt.

13.2 Is de overeenkomst opgezegd dan mag je ons advies alleen met inachtneming van artikel 11.7. en 11.8. gebruiken.

13.3 Gebruik je het plan niet in overeenstemming met artikel 13.1. en 13.2. dan maak je inbreuk op onze (intellectuele) eigendomsrechten. In dat geval hebben wij recht op vergoeding van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk. 

14. Geheimhouding

14.1 Zoals gezegd – in artikel 6.1. van deze algemene voorwaarden - behandelen wij al jouw stukken en informatie vertrouwelijk en met de meeste zorgvuldigheid. Om dat kracht bij te zetten houden wij ons aan de volgende geheimhoudingsverplichtingen:
 • Wij houden alle informatie die ons bij het schrijven van jouw plan ter kennis komt (waaronder informatie die jij of een door jou ingeschakelde derde zal ontwikkelen dan wel heeft ontwikkeld) geheim. Wij gebruiken deze informatie alleen voor het schrijven van ons plan;
 • Wij verstrekken alleen informatie aan onze medewerkers als dat nodig is voor de uitvoering van onze opdracht voor jou. Wij leggen in dat geval de geheimhoudingsverplichting uit dit artikel aan onze medewerkers op;
 • Alleen met jouw voorafgaande schriftelijke toestemming schakelen wij derden/hulppersonen in voor de vervulling van de opdracht. Wij leggen de geheimhoudingsverplichting in dat geval op aan deze derden/hulppersonen. De derde/hulppersoon mag de informatie niet aan andere derden/hulppersonen verstrekken zonder jouw schriftelijke toestemming;
 • Wij gaan zorgvuldig om met de informatie en plaatsen deze informatie niet op onbeveiligde elektronische data systemen of data dragers van welke aard dan ook.

​​​​​​​14.2 Bovenstaande verplichtingen gelden niet:
 • ​​​​​voor informatie die al publiekelijk bekend is;
 • voor informatie waarover wij al aantoonbaar beschikten en mochten beschikken, voordat wij deze in verband met jouw opdracht en ten aanzien waarvan geen geheimhoudingverplichting geldt;
 • voor informatie die wij op grond van een op ons rustende wettelijke verplichting of uitspraak van de rechter verplicht openbaar moeten maken.

​​​​​​​14.3 Als wij in het kader van een aanbesteding jouw plan schrijven dan zijn wij op geen enkele manier betrokken bij de voorbereiding van die specifieke aanbesteding van jouw opdrachtgever.

14.4 De verplichtingen uit artikel 14.1 en 14.3. blijven na afloop van de specifieke aanbesteding voor onbepaalde tijd van kracht.

​​​​​​​14.5 Mochten wij in strijd met artikel 14 handelen dan zijn wij op grond van artikel 9 en 10 aansprakelijk voor de geleden schade.

15.  Aan wie leggen we onze geschillen voor?

15.1 Voor ieder probleem bestaat een oplossing. Eventuele problemen lossen wij het liefst samen met jou op. Als we toch geen oplossing vinden dan leggen wij het geschil voor aan de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch.  

 

Copyright 2023 Bold Tenders